روز امید(تولدت مبارک)       
 
برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی،باشکوه ترین پدیده ی هستی است... این باشکوه ترین بر شما مولود امروز مبارک.
محمدحسین نبئی
روز تولد : 20 مرداد

عرفان مهدوی راد
روز تولد : 21 مرداد

امیرعلی نادی
روز تولد : 21 مرداد

علی فرنوس
روز تولد : 21 مرداد

امیررضا رستگاری
روز تولد : 21 مرداد

 
     
 
     
ثبت افتخارات دانش آموزان
 
 
     
 
     
پــــایه  هـــفـــــتـم ؛
 
تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 16 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 8 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 بهمن 98

* انجام تکالیف روزانه *

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 27 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 23 آذر 98

** پاسخ آزمون نمونه مرحل اول **

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 20 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 19 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 18 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 17 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 16 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 13 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 12 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 11 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 6 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 5 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 4 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 3 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 2 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 29 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 28 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 27 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 25 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 14 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 13 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 12 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 11 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 8 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 6 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 4 آبان 98

برنامه هفتگی ( گردشی )

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 1 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 30 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 28 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 24 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 23 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 22 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 21 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 20 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 17 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 16مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 15 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 14مهر 98

j

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 13 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 10 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 9 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 8 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 7 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 6 مهر 98
 
     
 
     
پـــــایـه هشــــــتـم ؛
 
تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 16 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 8 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 بهمن 98

* انجام تکالیف روزانه *

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 27 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 23 آذر 98

** پاسخ آزمون نمونه مرحل اول **

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 20 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 19 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 18 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 17 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 16 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 13 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 12 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 11 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 6 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 5 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 4 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 4 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 3 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 2 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 29 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 28 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 27 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 25 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 14 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 13 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 12 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 11 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 8 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 6 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 4 آبان 98

برنامه هفتگی ( گردشی )

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 1 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 30 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 28 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 24 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 23 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 22 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 21 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 20 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 17 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 16مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 15 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 14مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 13 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 10 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 9 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 8 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 7 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 6 مهر 98
 
     
 
     
پـــایــــه نهـــــــــــم ؛
 
تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 23 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 16 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 8 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 بهمن 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 بهمن 98

* انجام تکالیف روزانه *

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 27 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 23 آذر 98

** پاسخ آزمون نمونه مرحل اول **

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 20 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 19 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 18 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 17 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 13 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 12 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 11 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 6 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 5 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 4 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 3 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 2 آذر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 29 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 28 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 27 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 25 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 14 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 13 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 12 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 11 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 8 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 6 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 4 آبان 98

برنامه هفتگی ( گردشی )

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 1 آبان 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 30 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 28 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 24 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 23 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 22 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 21 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 20 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 17 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 16مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 15 مهر 98

کتاب پیام های آسمانی

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 14مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 13 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 10 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 9 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 9 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 8 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 7 مهر 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 6 مهر 98
 
     
 
     
لغت نامه
 

 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
 
     
 
     
****  عکس های منتخــب ****
 
 
     
 
     
اوقات شرعی
 


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 
     
 
     
وضعیت آب و هوا
 


 -  ° 

جزئیات
 
     
 
     
 برنامــه غذایـی دبیرستان ؛
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
     
   ( انــرژی مـثبـت ) :    
 
  « در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست...» 
 
     
 
     
انجمن اولیا و مربیان
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
     
   حــدیـث روز ؛  
 
تواضع و فروتنی
امام موسی کاظم علیه السلام

" تفکر واندیشیدن "
امام حسن عسکری علیه السلام

پیشی گرفتن در صلح و آشتی

غیبت کــردن
قالَ الامام حسین علیه السلام

" سعادت "
امام علی علیه السلام

حق و باطل
امام سجاد علیه السلام

رابطۀ علم و تواضع
امام علی علیه السلام

تواضع و فروتنی
امام علی النقی علیه السلام (امام هادی)

عاقل ترین مردم ؛
امام صادق علیه السلام

محبوب ترین کارها . . .
قال رسول الله صلی الله علیه و آله
 
     
 
     
  داستان های کوتاه ؛   
 
 
     
 
     
 طنز و سرگرمی ؛  
 
 
     
 
     
پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
سایتـــهای مفــیــد
 
 
     
 
     
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
     
 
     
        به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد ؛ ؛       
 
 
     
 
     
   اگاهانه رشد کردن ؛    ؛  
 
 
     
 
نقشه سایت