تاریخ و ساعت
جمعه : ۲۹/۰۴/۹۷
20 ژوئيه 2018

     
     روز امید(تولدت مبارک)       
برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی،باشکوه ترین پدیده ی هستی است... این باشکوه ترین بر شما مولود امروز مبارک.
فربد رمضانی
روز تولد : 31 تیر

شایان کرایه چیان
روز تولد : 30 تیر

امیر حسینی
روز تولد : 29 تیر

محمد عبدلی
روز تولد : 30 تیر

آرش رجبی مقدم مستی
روز تولد : 30 تیر

     
ثبت افتخارات دانش آموزان
*** مسابقات قرآنی ***
کسب رتبه اول تا چهارم مسابقات قرآنی مرحله استانی

*** مسابقات قرآنی ***
کسب رتبه اول استانی

*** تبریک ***
کسب مقام دوم مسابقات جهانی رباتیک
 

*** تبریک ***
مسابقات قرآنی منطقه یک تهران
 

کسب مقام قهرمانی
مقام دوم مینی والیبال

کسب مقام قهرمانی
کسب مقام اول شطرنج گروهی در منطقه یک تهران

کسب دیپلم افتخار در مسابقات بین المللی ریاضیات کانگورو

تقدیر نامه آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضی (پارسا یوسفی)

تقدیر نامه آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضی(پرهام یوسفی)

تقدیر نامه آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضی
تقدیر نامه  دانش آموز علی سالم 

کسب رتبه قهرمانی ؛
دانش آموز  ( آراد مصطفایی )      
     
پــــایه  هـــفـــــتـم ؛
تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 24 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 22 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 19 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 18 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 17 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 16 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 15 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 11 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 10 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 9 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 8 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 5 اردیبشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 3 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 2 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 1 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 29 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 28 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 27 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 26 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان 21 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 اسفند96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 16 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 8 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 بهمن96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 بهمن96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 30 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 27 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 26 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 25 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 24 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 26 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 25 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 آذر 96

نفرات برتر آزمون نمونه مرحله دوم

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 14 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 13 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 12 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 11 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 8 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 7 آذر 96

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله اول پایه هفتم

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 5 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 4 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 1 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 30 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 آبان 96

جدول و بودجه بندی امتحان میان نوبت اول

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 27 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان 24 آبان 96

جدول بودجه بندی آزمون آنلاین پایه هفتم 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 23 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 22 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 21 آبان

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 20 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 17 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 16 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 15 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 14 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 13 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 10 آبان 96

نفرات برتر آزمون نمونه مرحله اول

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 9 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 8 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 7 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 3 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 2 آبان 96

برنامه آزمون نمونه سال تحصیلی 97-96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 1 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 1 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 30 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 29 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 26 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 25 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 24 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 23 مهر96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 22 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 19 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 18 مهر96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 17 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 16 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 15 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 12 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 11 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 10 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 5 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 96/7/4

برنامه کلاسی پایه هفتم سال تحصیلی 97-96

راهنمای درس نگارش
     
پـــــایـه هشــــــتـم ؛
تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 24 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 22 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 19 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 18 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 17 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 16 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 15 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 11 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 10 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 9 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 8 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 5 اردیبشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 3 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 2 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 1 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 29 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 28 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 27 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 26 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان 21 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 اسفند96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 16 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 8 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 بهمن96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 بهمن96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 30 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 27 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 26 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 25 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 24 دی 96

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله 2

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 26 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 25 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 آذر 96

نفرات برتر آزمون نمونه مرحله دوم

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 14 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 13 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 12 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 11 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 8 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 7 آذر 96

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله اول پایه هشتم

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 5 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 4 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 1 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 30 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 آبان 96

جدول و بودجه بندی امتحان میان نوبت اول

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 27 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان 24 آبان 96

جدول بودجه بندی آزمون آنلاین پایه هشتم 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 23 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 22 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 21 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 20 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 17 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 16 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 16 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 15 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 14 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 13 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 10 آبان 96

نفرات برتر آزمون نمونه مرحله اول پایه هشتم

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 9 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 8 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 7 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 6 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 3 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 2 آبان 96

برنامه آزمون نمونه سال تحصیلی 97-96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 1 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 30 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 29 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 26 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 25 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 24 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 23 مهر96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 22 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 19 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 18 مهر96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 17 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 16 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 15 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 12 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 11 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 10 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 5 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 96/7/4

برنامه کلاسی پایه هشتم سال تحصیلی 97-96
     
پـــایــــه نهـــــــــــم ؛
تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 24 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 22 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 19 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 18 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 17 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 16 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 15 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 11 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 10 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 8 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 5 اردیبشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 3 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 2 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 1 اردیبهشت 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 29 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 28 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 27 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 26 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18 فروردین 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان 21 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 اسفند96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 16 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 8 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 اسفند 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 بهمن96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 بهمن96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 بهمن 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 30 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 27 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 26 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 25 دی 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 24 دی 96

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله 2

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 26 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 25 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 22 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 21 آذر 96

نفرات برتر آزمون نمونه مرحله 2

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 20 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 19 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 18 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 14 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 13 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 12 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 11 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 8 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 7 آذر 96

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله اول پایه نهم

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 5 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 4 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 1 آذر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 30 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 آبان 96

جدول و بودجه بندی امتحان میان نوبت اول

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 27 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان 24 آبان 96

جدول بودجه بندی آزمون آنلاین پایه نهم 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 23 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 22 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 21 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 20 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 17 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 16 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 15 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 14 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 13 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 10 آبان 96

نفرات برتر آزمون نمونه مرحله اول پایه نهم

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 9 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 8 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 7 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 6 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 3 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 2 آبان 96

برنامه آزمون نمونه سال تحصیلی 97-96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 1 آبان 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 30 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 29 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 26 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 25 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 24 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 23 مهر96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 22 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 19 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 18 مهر96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 17 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 16 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 15 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 12 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 11 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 10 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 5 مهر 96

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 96/7/4

برنامه کلاسی پایه نهم سال تحصیلی 97-96
     
لغت نامه

     اطلاعـــــیـــه ها و اخبار عمومی  :        
*** نفرات برتر پایه هفتم ***
امتحانات نوبت دوم

*** نفرات برتر پایه هشتم ***
امتحانات نوبت دوم

*** نفرات برتر پایه نهم ***
امتحانات نوبت دوم

*** تبریک ***
پذیرفته شدگان در مرحله اول
     دبیرستان انرژی اتمی
 

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله نهایی
پایــه نهــم

*** اطلاعیه برنامه کلاس های تقویتی و تست ***
پایه هفتم ، هشتم ، نهم

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله نهایی
پــایــه هشتـــم

نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله نهایی
پــایــه هفتــم

*** اطلاعیه ***
ریاضی پیشرفته پایه نهم

اطلاعیه آزمون آنلاین مرحله نهایی
پایه هفتم ، هشتم ، نهم

*** نفرات برتر ***
آزمون هماهنگ مرات مرحله دوم

*** مسابقات قرآنی ***
کسب رتبه اول تا چهارم مرحله استانی

*** توصیه قبل از امتحانات ***
مواردی که والدین گرامی باید بدانند

* نفرات برتر آزمون نمونه (جامع ) مرحله پنجم *
پایه هفتم، هشتم، نهم

برنامه امتحانات خرداد97
هفتـم،هشتـم،نهـم

*** تبریک ***
دبیران محترم ریاضی

*** نتایج آزمون هماهنگ مرات ***
 پایه هفتم ، هشتم ، نهم

کسب رتبه اول در آزمون تیمز
رتبه اول در سطح کشور

اطلاعیه مشاور

پیام مدیریت دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضاافشار

*** به این خبر حتما سر بزنیــــد ***
کاشف اکــو صدا در ایران ، دبیر دوست داشتنی دبیرستان شهید افشار
   
  ****  عکس های منتخــب ****  
   
          به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد ؛ ؛         
   
     اگاهانه رشد کردن ؛    ؛    
   
     
اوقات شرعی


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
     
   ( انــرژی مـثبـت ) :    
 اردیبهشت ماه : 
 
 « در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست...» 
     
   حــدیـث روز ؛  
تواضع و فروتنی
امام موسی کاظم علیه السلام

" تفکر واندیشیدن "
امام حسن عسکری علیه السلام

پیشی گرفتن در صلح و آشتی

غیبت کــردن
قالَ الامام حسین علیه السلام

" سعادت "
امام علی علیه السلام

حق و باطل
امام سجاد علیه السلام

رابطۀ علم و تواضع
امام علی علیه السلام

تواضع و فروتنی
امام علی النقی علیه السلام (امام هادی)

عاقل ترین مردم ؛
امام صادق علیه السلام

محبوب ترین کارها . . .
قال رسول الله صلی الله علیه و آله
     
 برنامــه غذایـی دبیرستان ؛
     
  داستان های کوتاه ؛   
     
 طنز و سرگرمی ؛  
     
پیام رسان
گیرنده
     
سایتـــهای مفــیــد
     
تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
نقشه سایت