تاریخ و ساعت
دوشنبه : ۱۹/۰۹/۹۷
10 دسامبر 2018

     
     روز امید(تولدت مبارک)       
برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی،باشکوه ترین پدیده ی هستی است... این باشکوه ترین بر شما مولود امروز مبارک.
پارسا کریمی کناری
روز تولد : 21 آذر

سیدشایان میرحاجی فیروزآبادی
روز تولد : 19 آذر

     
ثبت افتخارات دانش آموزان
*** دیپلم افتخار ***
نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ  خانه ریاضی تهران

** دیپلم افتخار **
نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ  خانه ریاضی تهران

*** دیپلم افتخار ***
در سومین سوپر جام قهرمانی خانه ریاضی
     
پــــایه  هـــفـــــتـم ؛
تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 17 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 14 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 13 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 12 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 11 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 7 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 6 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 5 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 23 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 1 آبان97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 مهر97

برنامه هفتگی پایه هفتم
     
پـــــایـه هشــــــتـم ؛
تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 17 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 14 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 13 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 12 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 11 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 7 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 6 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 5 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 23 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 آبان 97

تدریس درس عربی

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 1 آبان97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 مهر97

برنامه هفتگی پایه هشتم
     
پـــایــــه نهـــــــــــم ؛
تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 17 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 14 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 13 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 12آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 11 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 7 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 6 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 5 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 23 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 1 آبان97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 مهر97

برنامه هفتگی پایه نهم
     
لغت نامه

     اطلاعـــــیـــه ها و اخبار عمومی  :        
   
  ****  عکس های منتخــب ****  
   
          به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد ؛ ؛         
   
     اگاهانه رشد کردن ؛    ؛    
   
     
اوقات شرعی


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
     
   ( انــرژی مـثبـت ) :    
  « در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست...» 
     
   حــدیـث روز ؛  
تواضع و فروتنی
امام موسی کاظم علیه السلام

" تفکر واندیشیدن "
امام حسن عسکری علیه السلام

پیشی گرفتن در صلح و آشتی

غیبت کــردن
قالَ الامام حسین علیه السلام

" سعادت "
امام علی علیه السلام

حق و باطل
امام سجاد علیه السلام

رابطۀ علم و تواضع
امام علی علیه السلام

تواضع و فروتنی
امام علی النقی علیه السلام (امام هادی)

عاقل ترین مردم ؛
امام صادق علیه السلام

محبوب ترین کارها . . .
قال رسول الله صلی الله علیه و آله
     
 برنامــه غذایـی دبیرستان ؛
     
  داستان های کوتاه ؛   
     
 طنز و سرگرمی ؛  
     
پیام رسان
گیرنده
     
سایتـــهای مفــیــد
     
تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
نقشه سایت