دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 

  معرفی کادر اداری و اجرایی دبیرستان :