دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 

  عقل سالم در بدن سالم است .