دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 
   
  عقل سالم در بدن سالم است .