دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
   
    اعضـــای هـــیئـت رئـیــسه انجمن دبیرستان: