دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار

    اعضـــای هـــیئـت رئـیــسه انجمن دبیرستان: