دبیرستان هیأت امنایی شهید علیرضا افشار

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

سیدایلیا نصیری
روز تولد : 12 فروردین

سیدامیرمحمد قادری
روز تولد : 11 فروردین

علیرضا اسلامی کراب
روز تولد : 12 فروردین

سعید رشیدآبادی
روز تولد : 14 فروردین

محمد روستاطسوجی
روز تولد : 15 فروردین

امیرعلی امیری
روز تولد : 15 فروردین

شایان دلشاد
روز تولد : 14 فروردین

پارسا شکری اندی
روز تولد : 14 فروردین

پویا شکری اندی
روز تولد : 14 فروردین

علی سان محمودی
روز تولد : 15 فروردین

محمدحسین صادقی
روز تولد : 16 فروردین

 
نقشه سایت